• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Behandling av personuppgifter

Information om hur Nora kommun behandlar personuppgifter. Kommunen kan lämna information om behandlingen och hur man går tillväga för att begära ut  registerutdrag. 

Innehållsförteckning

Personuppgiftsansvarig och dataskyddsombud

Person­uppgifts­­ansvarig är kommun­­styrelsen i Nora kommun.

Nora kommun har ett gemensamt dataskyddsombud med Lindesbergs och Hällefors kommuner samt Samhällsbygg­nads­förbundet Bergslagen.

Dataskyddsombudet har som uppgift att bland annat kontrollera att kommunen följer EUs dataskyddsförordning (GDPR), som gäller som lag i Sverige. Dataskyddsombudet sam­arbetar med Data­inspektionen.

Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.Myndigheter är skyldiga att ha ett datsskydds­ombud.

Kontakt

Personuppgiftsansvarig
Tel: 0587-810 00
E-post: nora.kommun@nora.se

Dataskyddsombud
Nathalie Holvik
Tel: 0581-830 64
E-post: dataskyddsombud@sb-bergslagen.se

Individens integritet

Personuppgifter är säkra hos oss och används endast för att fullgöra de skyldigheter kommunen har. Personuppgifterna skyddas på flera sätt. De förvaras till exempel så att ingen obehörig kan få tillgång till uppgifterna och i låsta system så att endast de medarbetare som behöver har tillgång till personuppgifterna. När kommunen påbörjar en ny person­uppgifts­behandling kommer den som berörs att få information om det.

Du har rätt att begära att kommunen rättar dina personuppgifter om de är felaktiga, att kommunen raderar dina personuppgifter eller att invända mot att personuppgifterna behandlas. Kommunen har dock oftast rätt att ändå behandla dina personuppgifter.

Registerutdrag

Du har även rätt att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, vilka personuppgifter det är och viss annan information knuten till det, så kallat registerutdrag. För att begära registerutdrag behöver du lämna in en egenhändigt undertecknad begäran till kommunen.

Blankett för begäran om registerutdrag>> Öppnas i nytt fönster.

Om du anser att kommunen behandlar dina personuppgifter felaktigt, utan rättslig grund eller om du har andra synpunkter på kommunens behandling av dina personuppgifter så kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.

Personuppgiftsbiträden

Kommunen har många personuppgiftsbiträden, till exempel leverantörer av verksamhetssystem. Biträdet får bara använda personuppgifterna på det sätt som kommunen bestämt.

Kommunens personuppgiftsbehandlingar

Nora kommuns verksamhet är samlad i en förvaltning under kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig nämnd för hela kommunförvaltningens verksamhet. Här kan du se hur de olika förvaltningsdelarna hanterar personuppgifter.

Område tillväxt och utveckling

Tillväxt och utveckling behandlar personuppgifter inom områdena vuxenutbildning, kultur och fritid, bibliotek, näringsliv och sysselsättning och turism. Det handlar till exempel om att hantera bokningar av våra idrottshallar och campingplatser, handlägga ansökningar, arrangera olika typer av aktiviteter och låna ut böcker men även om sysselsättningsåtgärder och kontakt med näringslivet. Behandlingen sker oftast för att utföra en uppgift av allmänt intresse men även för att kunna fullgöra avtal med dig som medborgare.

Tillväxt och utveckling hanterar främst namn, adress, personnummer, telefonnummer, organisationsnummer, e-post och telefonnummer.

Område välfärd – skola & förskola

Välfärd – skola & förskola behandlar dina personuppgifter för att kunna planera och bedriva verksamhet i förskola, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola och gymnasiesärskola med stöd av artikel 6.1 c och 6.1e dataskyddsförordningen.

Vissa av dina personuppgifter kommer att sparas för alltid (exempelvis i slutbetyg från årskurs 9) och andra gallras efter viss tid.

Dina personuppgifter kommer också att behandlas av andra förvaltningsdelar inom kommunen (t.ex. kostenheten för måltidsplanering) och även andra myndigheter som exempelvis andra kommuner, Skatteverket och Försäkringskassan samt försäkringsbolag.

Område välfärd – omsorg

Välfärd - omsorg behandlar personuppgifterna du lämnar om dig själv och/eller ditt barn i syfte att kunna planera och bedriva verksamhet inom äldreomsorg, funktionsstöd, individ- och familjeomsorgen samt integration och flyktingmottagning med stöd av artikel 6.1 c och 6.1 e dataskyddsförordningen.

Vissa av dina personuppgifter kommer att sparas för alltid (t.ex i forskningssyfte och av rättssäkerhetsskäl) och andra gallras efter viss tid.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av andra förvaltningsdelar inom kommunen, hälso- och sjukvården och även andra myndigheter som exempelvis andra kommuner, Skatteverket och Försäkringskassan.

Område stöd och service

Stöd och service behandlar framför allt anställdas personuppgifter, men även vissa uppgifter som rör medborgarna och kommunens förtroendevalda. Det kan exempelvis vara personuppgifter i medborgarförslag samt personuppgifter som rör kunder och leverantörer. De personuppgifter som behandlas är framför allt namn, adress, telefonnummer och personnummer.

De lagliga grunderna för personuppgiftsbehandlingarna som utförs av stöd och service är i huvudsak artikel 6.1 b, för att kunna fullgöra avtal, eller artikel 6.1 e, för att utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse.

Vissa av personuppgifterna kommer att sparas för alltid och andra att gallras efter en tid.

Individnämnd och valnämnd

Utöver kommunstyrelsen finns det två nämnder i Nora kommun, individnämnden och valnämnden.

Individnämnden är Nora kommuns myndighetsnämnd och fattar beslut i de flesta av kommunens individärenden som rör myndighetsutövning mot enskild. Individnämnden hanterar de personuppgifter som behövs för att kunna avgöra ett ärende, vanligtvis namn, adress och personnummer, med stöd av artikel 6.1 e, utförande av myndighetsutövning.

Valnämnden hanterar personuppgifter, främst namn, adress och kontaktuppgifter, för de som arbetar med allmänna val med stöd av artiklarna 6.1 c och 6.1 e.

Hantering av personuppgifter vid prenumeration av nyhetsbrev

De personuppgifter du lämnar kommer behandlas av verksamhets­område Stöd och service, Nora kommun.

Kommunen kommer behandla personuppgifterna du lämnar i syfte att tillhanda­hålla en prenumeration­stjänst på nyheter från Nora kommun. Kommunen kommer behandla dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke, artikel 6.1 a i dataskydds­förordningen.

Dina personuppgifter sparas så länge du prenumererar på tjänsten. Dina personuppgifter kan komma att arkiveras med stöd av arkivlagen.

Du har rätt att begära att kommunen rättar dina personuppgifter om de är felaktiga, att kommunen raderar dina personuppgifter eller att invända mot att personuppgifterna behandlas. Kommunen har dock rätt att under vissa förutsättningar inte tillmötesgå din begäran. Du har även rätt att få bekräftelse på om dina personuppgifter behandlas, vilka personuppgifter det är och viss annan information knuten till det, så kallat registerutdrag. För att begära registerutdrag ska du lämna in en egenhändigt under­tecknad begäran till kommunen. Du kan bara begära registerutdrag för dina egna personuppgifter.

Om du har lämnat samtycke till att vi behandlar dina person­uppgifter har du rätt att ta tillbaka samtycket när som helst.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: