• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Beslut, insyn och rättsäkerhet

Genom att rösta i kommunalvalet vart fjärde år har du tillfälle att påverka utvecklingen i kommunen. Men det finns också andra kanaler och forum där du kan föra fram dina åsikter om hur kommunen gör prioriteringar och hur skattepengarna används.

Motioner och medborgarförslag

Ett förslag som ska fattas beslut om kan lämnas in av politiker eller av medborgare som är folkbokförd i kommunen.

  • När en politiker lämnar ett förslag kallas det motion (politiskt förslag).
  • När en kommuninvånare lämnar ett förslag kallas det medborgarförslag.

Förslaget lämnas till kommunens högsta beslutande organ, kommunfullmäktige, som läser igenom förslaget och bedömer om det är något som de kan besluta om. Om något är oklart hör de av sig med kompletterande frågor.

Förslaget förbereds för beslut

Förslaget lämnas sedan vidare till så kallad beredning. Det betyder att förslaget ska förberedas för beslut.

Får man besöka kommunstyrelsens möten?

Kommunstyrelsen sammanträden är öppna för allmänheten.

Kallelser och dagordning (vad som kommer att diskuteras och fattas beslut om) finns tillgängliga ca en vecka före varje möte på kommunens webbplats.

Via kommunstyrelsen åter till fullmäktige

Efter beredning av utskott går ärendet vidare till kommunstyrelsen, som gör de formella bedömningarna (så att förslaget inte strider mot gällande lagar och om det är ekonomiskt möjligt), men de får inte göra någon politisk värdering av förslagen. Efter att kommunstyrelsen yttrat sig är förslaget moget för beslut i kommunfullmäktige.  

Får man besöka kommunfullmäktiges möten?

Du är alltid välkommen som åhörare vid fullmäktiges sammanträden.

Kallelse och dagordning till fullmäktige finns tillgängliga på kommunens webbplats, på den digitala anslagstavlan och på kommunfullmäktiges egna sida.

Olika slags förslag

Det finns olika typer av förslag.

En del av dem ska behandlas och beslutas av politikerna och det är här du kan påverka genom att lämna in ditt medborgarförslag. Andra förslag kan vara sådana att någon anställd i kommunen får besluta om dem.

Det finns också förslag där kommunen genom lagstiftning inte får lov att fatta beslut. Låt inte detta hindra dig, lämna in dina förslag så hjälper kommunen dig så att det blir rätt.

Andra sätt för kommuninvånare att påverka utveckling och beslut i kommunen

Du kan också vara med och påverka genom att delta i rådgivande organ.

Rådgivande organ innebär att användarna av en kommunal service är med och påverkar verksamheten.

Du kan engagera dig i och komma med synpunkter via det kommunala pensionärsrådet, handikapprådet eller bygderåd.

Pensionärsrådet
Pensionärsrådet är en grupp för överläggning, samråd och information mellan kommunen och pensionärsorganisationerna.

Handikapprådet
Handikapprådet arbetar med handikappfrågor som t.ex. funktionshindrades rättigheter i samhället och vilka åtgärder som underlättar vardagen för personer med funktionsnedsättning.

Bygderådet
I flera byar och tätorter i kommun finns byalag, bygdegårds- och hembygdsföreningar som bevakar lokala frågorna och intressena.Bygderådet har representanter från varje byalag och fungerar som en länk mellan byalagen och kommunen.
 

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: