• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny

Medborgarförslag

Den som är folkbokförd i Nora kommun har rätt att lämna in medborgarförslag som kommunfullmäktige tar ställning till. Förslagsrätten gäller även barn och ungdomar samt personer med utländsk bakgrund som inte har kommunal rösträtt.  

Föreningar, sammanslutningar, råd eller andra organisationer kan inte väcka medborgarförslag. 

Syftet med medborgarförslaget är att du som medborgare i kommunen ska ha möjlighet att komma med synpunkter eller förslag på saker du tycker saknas eller bör åtgärdas och som ligger inom kommunens ansavars- och verksamhetsområde.

För att medborgarförslaget ska behandlas ska det:

  • vara skriftligt och märkt Medborgarförslag. Färdig blankett hittar du via länken till höger på sidan.
  • innehålla synpunkter eller förslag på något inom kommunens verksamhet och ansvarsområde som du tycker saknas eller behöver åtgärdas.
  • innehålla endast ett ämne per medborgarförslag.
  • inte ha odemokratisk eller rasistisk innebörd. Det får inte heller strida mot lag eller handla om myndighetsutövning mot en enskild person.
  • vara undertecknat av de som lämnar in medborgarförslaget. Namn och adress till minst en av de som lämnar förslaget.

Medborgarförslaget lämnas:

  • till kansliavdelningen i kommunhuset
  • per brev till adressen Nora kommun, 713 80 Nora
  • direkt på kommunfullmäktiges möte.

Medborgarförslaget presenteras av ordföranden. Därefter överlämnar kommunfullmäktige förslaget till kommunstyrelsen för beredning. Fullmäktige kan i vissa fall överlåta till kommunenstyrelsen eller gemensam nämnd att besluta i ärendet. Dock inte till kommunalförbund.

När svaret på medborgardförslaget behandlas i beslutade instans inbjuds förslagsställaren till mötet och har då rätt att yttra sig.

Medborgarförslag bereds på samma sätt som motioner, dvs kommunstyrelsens ledningsutskott beslutar vem som ska besvara förslaget. Därefter bereds ärendet enligt samma rutiner som övriga ärenden.

Två gånger varje år ska kommunfullmäktige redovisa de medborgar-förslag som inte är färdigbehandlade.

Alla inkomna medborgarförslag är allmänna handlingar. Det innebär att alla har rätt att läsa förslaget och namnet på den som lämnat det.

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad:

Formulär som du kan använda när du skriver Medborgarförslag.