• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen sammanträder på Hagby Ängar. 

Kommunstyrelsens sammanträden är inte offentliga enligt beslut den 11 september 2019.

Sammanträdestider 2022:

  • 9 februari
  • 6 april
  • 18 maj, budget
  • 15 juni heldag
  • 7 september
  • 12 oktober
  • 2 november
  • 23 november


Kommunstyrelsen behandlar följande ärenden på sammanträde den 24 november 2021. 

3. Ekonomirapport 3, januari-oktober 2021.

4. Förslag till budget för år 2022 med ekonomisk plan för åren 2023-2024.

5. Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens förslag till revidering av taxa för bygglov, nybyggnadskarta, utstakning mm.

6.Samhällsbyggnadsnämnen Bergslagens förslag till revidering av taxa för planverksamhet.

7. Samhällsbyggnadsnämnden Bergsagens förslag till reviderad timtaxa för planverksamhet.

8. Information om yttrande på Försavarsmaktens förslag till utvidgning av riksintresseområdet för Villingsbergs skjutfält.

9. Yttrande över granskning av tillägg till översiktsplanen, TÖP, för landsbygdsutveckling i strandnära områden, LIS.

10. Ansökna om anslutning till kommunalt VA, östra Sund/Alntorp, delar av Alntorp 1:5.

11. Redovisning av motioner och medborgarförslag som inte är färdigbehandlade i oktober 2021.

12. Svar på revisorernas granskning av mål- och resultatstyrning.

13. Svar på revisionsrapport - uppföljning av samverkan skola/förskola och socialtjänst.

14. Direktiv för utredning av struktur för förskola och skola.

15. Hyra av modul vid Järnboås förskola i 5 år.

16. Svar på medborgarförslag 12/2021 om skatepark.

17. Svar på motion 1/2021 om Nora kommuns yttrande i
PBL-ärenden.

18. Firmatecknare.

19. Undertecknande av borgensförbindelser.

20. Delegationsbeslut

21. Delgivningar

22. Kommundirektören informerar

23. Ordföranden informerarInformationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2021-12-10