• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Socialutskottet

Protokoll från socialutskottet (Su) redovisas här.

Protokollen finns tillgängliga från det att de är justerade vilket kan ta några dagar. Utskottsmöten är inte offentliga.

Sammanträdestider 2022:

  • 25 januari
  • 21 mars
  • 3 maj
  • 23 augusti
  • 27 september
  • 18 oktober
  • 8 november

 
Socialutskottet behandlar följande ärenden på sammanträde
den 25 januari 2022:

3. Förslag godkänna sammanställning av avvikelser
    inom äldreomsorgen och funktionsstöd år 2021

4. Förslag godkänna patientsäkerhetsberättelse år 2021 omsorg 

5. Information kvalitetsberättelse omsorg    

6. Information verksamhetsplan omsorg 

7. Förslag tecknande av avtal med ett jourfamiljehem 

8. Information hur går arbetet med att få fler i stegförflyttning från
    försörjningsstöd till egen försörjning

9. Förslag anta strategi för ett stärkt föräldraskapsstöd
    Nora kommun 2022-2025

10. Förslag anta gemensam målbild nära vård i Örebro län 

11. Information nulägesrapport ny LSS-boendet Torget

12. Information uppföljning enkät omorganisation funktionsstöd

13. Socialchefen informerar
   -månadsrapport

Protokoll

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2022-01-18