• A-Ö
  • Om webbplatsen
Information om coronaviruset

Läs om hur Nora kommun och andra myndigheter hanterar spridningen av coronaviruset.

  • Huvudmeny

Kommunens kris­­organisation

Kommunens krisorganisation består av en krisledningsnämnd, krisledningsgrupp och en informationsgrupp.

Vid en extra ordinära händelser är händelse­förloppet oftast mycket snabbt och det är svårt att överblicka situationen. I och med detta krävs det att den kommunala organisationen tar snabba beslut, särskilt i krisens inledningsskede.

Kris­ledning­nämnden

Vid en extraordinär händelse är krisledningsnämnden den politiska ledningsgruppen i kommunen och består av kommunstyrelsens ledningsutskott. Som adjungerad ingår även kommunchefen  samt en sekreterare som fortlöpande för protokoll över alla beslut och vidtagna åtgärder.

Nämnden har det övergripande ansvaret för att samordna kommunens resurser för att stödja räddningstjänsten, för att upprätthålla livsviktig försörjning samt för att upprätthålla de viktigaste samhällsfunktionerna under en extraordinär händelse. Nämnden har också de samlade politiska beslutsbefogenheterna samt ansvaret för prioriteringar, extraordinära resurser och informationen.

Krisledningsnämndens protokollöppnas i nytt fönster

 

Kris­lednings­gruppen

Ledningsgruppen är beredande organ åt kris­lednings­nämnden och har också det operativa ansvaret. I ledningsgruppen ingår kommunens övergripande ledningsgrupp med kommunchefen som sammankallande och chef för gruppen samt säkerhetskoordinator och en sekreterae som för dagboksanteckningar över alla beslut och vidtagna åtgärder.

Gruppens uppgift är att stå till kris­lednings­nämndens förfogande. Den har till uppgift att lösa specifika uppgifter inom berörda verksamheter.

Informations­­gruppen

Kommunen har en informationsgrupp som står till kris­lednings­nämndens och gruppens förfogande. Gruppen består av tjänstemän från de olika verksamheterna i kommunen.

Kommunens information i samband med en extraordinär händelse syftar till att ge alla en så korrekt information som möjligt, så snabbt som möjligt och på ett så bra sätt som möjligt. Därför ska kommunens information samordnas så att kommunen går ut med ett budskap. Det är ordföranden i kris­lednings­nämnden som är kommunens ansikte utåt och som leder presskonferenserna, biträdd av informationschefen.

Informationsägare: Kommunförvaltningen
Sidan uppdaterad: 2016-02-19