• A-Ö
  • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
  • Huvudmeny
Hagbydammen

Redovisning från dialogmötet om Hagbydammen

Här redovisas förslagen som lades fram på dialogmötet med allmänheten den 15 januari. De synpunkter och förslag som lämnades finns redovisade till höger på sidan.

Nora kommun bjöd den 15 januari 2014 in allmänheten till ett dialogmöte om Hagbydammen. Vid mötet deltog totalt 33 personer varav 21 personer från allmänheten, övriga deltagare var tjänstemän från kommunkansliet, BKT, BMB, länsstyrelsen samt konsultfirman Norconsult som på uppdrag av Nora kommun arbetat fram förslag till åtgärder för Hagbydammen.

Bakgrund

Dialogmötet

Mötet inleddes med att kommunstyrelsens ordförande Solveig Oscarsson hälsade samtliga välkomna till mötet. Därefter presenterade mötets moderator Linnéa Hedkvist mötets upplägg. Därefter informerade Daniel Bergdahl från länsstyrelsens vattenenhet om bakgrunden till varför Hagbydammen måste byggas om, dvs klassificeringen av dammen i konsekvensklass 1 som innebär att ett ev dammbrott bedöms få stora konsekvenser, bl a fara för liv.

Petter Norén och Johan Lind från Norconsult berättade om de tre förslag till ombyggnad av Hagbydammen som de arbetat fram (utformning, kostnader mm):

  • Förslag 1 – Upprustning av dammen för att klara kraven på en damm i konsekvensklass 1
  • Förslag 2 – Ombyggnad av dammen så att den kan sänkas till konsekvensklass 2.
  • Förslag 3 – Partiell utrivning av dammen.

En sammanställning av förslagens positiva och negativa aspekter presenterades också. (I denna sammanställning har aspekten att fjärrvärmeledningen måste flyttas inte tagits med då det gäller samtliga förslag, dock på lite olika sätt):

Förslagens positiva och negativa påverkningar

Samtliga förslag inkl sammanställningen i tabellen ovan finns presenterade i detalj i konsultrapporten ”Hagbydammen – Förslag till ombyggnader” (Norconsult, 2014-01-14).

Mötesdeltagarna fick därefter möjlighet att i grupper titta på de olika alternativen och lista de för- och nackdelar de såg i respektive förslag.  Synpunkterna redovisas på sidan till vänster.

Avslutning Kommunstyrelsens ordförande Solveig Oscarsson avslutade mötet genom att berätta att kommunstyrelsen räknar med att fatta beslut i frågan under första halvåret 2014. Datum dock ej ännu bestämt.

Dokumenterat av Linnéa Hedkvist,
moderator vid mötet samt folkhälsostrateg norra Örebro län.

Informationsägare: Kommunstyrelsen
Sidan uppdaterad: