• A-Ö
 • Om webbplatsen
Lyssna på sidan Lyssna
 • Huvudmeny
Förslag 3

Synpunkter från dialogmötet och webbenkät.

Presentation av synpunkter som framkom vid dialogmötet och från webbenkäten angående förslagen ombyggnad av Hagbydammen.

De 21 mötesdeltagarna som kommit till mötet fick möjlighet att i grupper titta på de olika alternativen och lista de för- och nackdelar de såg i respektive förslag. Förslagen och synpynkter från dialog och webb redovisas här.


Resultat av diskussioner, synpunkter på förslagen på dialogmötet

Övriga synpunkter som framkom på dialogmötet

Synpunkter som lämnats via webbenkäten.

Resultat av diskussioner, synpunkter på förslagen:

Förslag 1:

Förordades av flera deltagare

 • Fördelar: Kräver inga nya tillståndsprövningar Inga krav på fiskvägar i dagsläget. (Fanns dock en viss osäkerhet kring vad lagstiftningen säjer i framtiden enligt länsstyrelsens representant) Bergmästarevägen omtyckt promenadstråk pga den vattenspegel som finns i den befintliga dammen. Bevarandet av dammen innebär att man tar vara på Noras industrihistoria. Området kan göras till en turistattraktion genom sammankoppling av kärleksstigen vidare ner till Bryggeriområdet. Området viktigt för Norabornas närmiljö. Minst behov av skötsel. Snyggast. Vattenspegel.
 • Nackdelar: Innebär trots renovering läckage genom dammvallen, dock i mer kontrollerad form och med uppsamling
 • Övrigt: Förslag att slå en metallspont över dammen för ledningar mm. Kostnad?

Förslag 2:

Förordades av några deltagare

 • Fördelar: Ger mindre inläckage via dammvallen till närliggande fastigheter pga lägre vattentryck. Ger ökad biologisk mångfald. Vattenspegel.
 • Nackdelar: Krav tillkommer på fiskvägar för fiskvandring. Ökar kostnaderna för investeringar. Risk att pengar för skötsel av grönytor inte finns. Ger ökade grönytor att sköta. Vem sköter vad? Innebär trots ombyggnation läckage genom dammvallen, dock i mer kontrollerad form och med uppsamling. BKT uppskattade vid mötet kostnaden för < 80 000 kronor (slaghack)
 • Övrigt: Kräver tillståndsprövning. Samråd sker då med myndigheter, allmänhet m fl. Skötsel kan ev vara ett villkor som skrivs in i tillståndet när domen fastställs.

Förslag 3:

Förordades av några deltagare

 • Fördelar: Kan vara bra om ytorna runt vattenspeglarna kan skötas ordentligt, annars annat alternativ. Slaghack ej tillräcklig skötsel. Vacker miljö vid Oset i Örebro, hur har de gjort i Örebro kommun. Ger ökad biologisk mångfald. Fin miljö. Trevlig miljö som dock kräver skötsel.
 • Nackdelar: Kommer att vara ett dike 90 % av tiden. Risk att pengar för skötsel av grönytor ej finns. Ger ökade grönytor att sköta. Vem sköter vad? Osäkra kostnader, bl a summa för statsbidrag, köp av vatten för att få en högre vattenföring. Kan innebära kostnader i samma storlek som förslag 1+2. Kostnader för skötsel och drift tillkommer. Enligt skiss finns en badplats. Kostnaden för denna ej angiven. Exakt djup på sediment i dammen ej angivet. Kan innebära ökade kostnader. Falsk marknadsföring. Förslaget är en utopi och kommer ej att förverkligas. Ger effekter nedströms.
 • Övrigt: Förslaget kräver en skötselklausul samt en utredning av vad kostnader för anläggning av kringområdet, skötsel mm. Kräver tillståndsprövning. Samråd sker då med myndigheter, allmänhet m fl. Skötsel kan ev vara ett villkor som skrivs in i tillståndet när domen fastställs. Underhållskostnad? Vilken effekt ger förslaget på Norasjöns vattenkvalité? Inga anläggningskostnader för grönområdet angivna. Osäkerhet i storleken på ev statsbidrag.

Övriga synpunkter som framkom på dialogmötet:

 • Även om Hagbydammen åtgärdas kvarstår risken med Plåthammarsdammen. Vad händer vid ett ev dammbrott där, vilka effekter får det för de olika alternativen för Hagbydammen?
 • Stora inläckage i befintlig bebyggelse invid dammen i dag.
 • Finns inventeringar av flora och fauna intill befintliga dammen? Ev finns inventeringar hos Nora biologiska förening.
 • Diskussion fördes om vem som beslutar om ersättning för produktionsbortfall. Avgörs i domstol om inte förlikning kan ske.
 • Krav bör ställas på Eon att de bekostar flytt av fjärrvärmeledning som ingår i samtliga tre förslag.
 • Upphandling av de olika förslagen bör göras innan beslut tas om vilket förslag som skall genomföras.
 • Kan man tänka sig en successiv avvattning av befintlig damm till förslag 2 och sen 3?
 • Kan man valla in riskområdet för att minska sänka riskklassningen av bef damm? (Exempel Säveån, Göteborg)
 • Finns liknande projekt genomförda i andra kommuner? Exempel Gävle, Karlskoga (Imälven)
 • Befintliga dammar kräver löpande underhåll. Kostnaderna är höga för klass 1-dammar.
 • En tillståndsprövning tar minst sex månader.
 • Alla tre förslag kräver upphandling av åtgärderna.
 • Kan bidrag erhållas för åtgärder enligt förslag 2?
 • Hur säkra är kostnadsbedömningarna för de olika förslagen?
 • Viktigt att inte stirra sig blind på kostnaderna.
 • Skötselkostnad för befintlig damm är ej redovisad. Kommer sannolikt att öka.
 • Investeringsmässigt är de tre förslagen likvärdiga.

Synpunkter som lämnats via webbenkäten.

Förslag 3. Fördelar

Nora Chokladskola ligger med utsikt mot dammen. Om den förvandlades till ett parkområde skulle vi kunna ha picknick med elever här. Något som skulle vara mysigt i miljön är ett litet sommaröppet våffelcafé.

Förslag 3. Nackdelar

Har hört att flera grannar är oroliga för taxeringsvärdet för sina bostäder. Jag har inte tillräcklig kunskap för att uttala mig om vad en vattenspegel betyder för huspriserna. Men man äger ju inte bara hus för att tjäna pengar när man säljer det- när man bor i huset vill man ha livskvalitet! I Hagbydammen idag kan man vare sig fiska eller bada. Men i en bra planerad park kan man leka med barnbarnen, spela bool, ha picknick, umgås med vänner, få motion och njuta av djur och växtliv. På vintern går det kanske att åka skridskor och pulka och grilla korv (om det anläggs en grillplats). God drickchoklad till termosen finns ett stenkast bort (bakom buskarna till vänster i bild) i vår välsorterade butik.

Förslag 3. Nackdelar

Det finns en risk att skötseln av parken nedprioriteras efter ett par år och får växa igen med sly och nässlor (pga brist på resurser hos kommunen). Ska det anläggas en park måste papperskorgar tömmas regelbundet och grönytor klippas även efter 5 och 10 år. Men sköts parken bra så tror jag att det kan bli en oas.

  Informationsägare: Kommunstyrelsen
  Sidan uppdaterad: