• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Grundskola

Grundskolan börjar med förskoleklass, f-klass, för sexåringar och pågår till årskurs 9.

Läsårstider, lov och nationella prov

Läs mer om Läsårstider och lov i Nora kommun, när terminerna börjar och slutar samt alla lovdagar.

Skolmatsedel

www.skolmaten.se/d/nora-kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se matsedel för Nora kommuns skolor. På www.DinSkolmat.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du ladda hem en app för dina mobila enheter.

Närvaro och ledighet

Utbildningen i grundskolan är obligatorisk. Är ditt barn frånvarande pga av sjukdom, tandläkartid eller läkarbesök ska anmälan göras via telefon till skolan. För elever på Karlsängskolan kan vårdnadshavare även göra frånvaroanmälan via SchoolSoft Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vill du ansöka om ledighet fyller du i blanketten Ledighetsansökan Öppnas i nytt fönster. och lämnar den till skolan. Klassföreståndaren får bevilja ledighet för två dagar under ett läsår. Längre ledighet beviljas av rektor.

Vårdnadshavare ska ta hänsyn till provdatum för de Nationella proven vid planering av t ex semesterresor. Elever i åk 6 och 9 kommer inte att beviljas ledigt under dagar då nationella prov ska genomföras. Aktuella provdatum finns på Skolverkets webbsida Länk till annan webbplats..

Barnomsorg och stängningsdagar

Barnomsorgen är stängd fem heldagar per år för personalens kompetensutveckling och planering. Stängningsdagarna gäller för förskola, familjedaghem och fritidshem. Stängningsdagar för barnomsorgen med jouröppen verksamhet Länk till annan webbplats.

Skolresor och skolskjutsar

Skolresor anordnas av respektive skola eller klass. Kommunen ansvarar för skolskjutsar. På denna sida finns information om skolskjuts.

Grundskolor och fritidshem

Här hittar du information om Noras skolor och fritidshem.

Förskoleklass

Förskoleklass är barns första kontakt med skolan. Den startar på hösten det år barnet fyller 6 år. Att gå i förskoleklass är obligatoriskt från hösten 2018.
I januari får du som vårdnadshavare ett informationsbrev med en fråga om önskad skola. Du kan önska skola där du vill att ditt barn ska gå. Du har möjlighet att ansöka till tre skolor. Det är viktigt att du gör tre val för att ditt barn i största möjliga utsträckning ska erbjudas plats i en skola som du önskar.

Eleverna placeras utifrån vilken skola som är närmast, vårdnadshavarnas önskemål, i mån av plats samt kommunens organisatoriska och ekonomiska möjligheter. I april får vårdnadshavaren besked om vilken skola barnet placerats på.

Önskas fritidshem som ett komplement till förskoleklass ansöker du om detta på särskild blankett. Länk till annan webbplats.

Val av skola och ansökan om skola eller skolbyte

För alla nyinflyttande elever ska ansökan göras om skolplacering på blankett "Ansökan om mottagande i grundskola-byte av skola/förskoleklass". Det är oftast den skola som ligger närmast hemmet som blir aktuell men man har rätt att söka vilken skola man vill och placering sker därefter utifrån vårdnadshavarnas önskemål, i mån av plats samt kommunens organisatoriska och ekonomiska möjligheter och närhet till skolan.

Detsamma gäller om man vill byta skola. Skolbyten mellan kommunens skolor medges inte under pågående termin om inte särskilda skäl föreligger. Ansökan ska ske i god tid innan ny terminsstart, för VT senast 1 december och för HT senast 1 juni.

Här kan du ladda hem blanketten Ansökan om mottagande i grundskolan samt byte av skola Öppnas i nytt fönster.och ansöka om mottagande i skola eller byte av skola i Nora för ditt barn.

OBS! Ansökan ska skickas till Bildningsförvaltningen centralt, adress finns på ansökan.
Har ni frågor kring skolplacering ska ni vända er till bildningsförvaltningens centrala kontor 0587-81000 vx.

Omdömen, betyg

Elever har rätt till skriftliga omdömen i de ämnen de läser. De skriftliga omdömena presenteras för elever och föräldrar på utvecklings­samtalen som genomförs en gång per termin.

Från och med höstterminen 2012 ges terminsbetyg i slutet av varje termin från och med årskurs 6. Eleverna ska få betyg i alla ämnen utom i språkval. Betyg i språkval sätta från och med höstterminen i årskurs 7. I slutet av vårterminen får eleverna i årskurs 9 ett slutbetyg och det är med slutbetyget som eleverna söker in till gymnasieskolan.

I grundskolan är en nya betygsskalan sexgradig, fem godkända (A-E) och ett icke godkänt (F).

Skolverkets webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om den nya betygsskalan.

Personuppgifter

Elevernas personuppgifter är förtecknade i ett databaserat register hos Nora kommun med barn- och utbildningsnämnden som registeransvarig. De registrerade uppgifterna är nödvändiga för att kommunen ska kunna fullgöra sina åligganden när det gäller elevernas skolgång.

Skolorna i Nora har också ett Internetbaserat informationssystem som heter Schoolsoft, för bland annat rapportering av elevernas frånvaro och för kommunikation med föräldrar.

Enligt personuppgiftslagen har varje registrerad rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, erhålla besked om personuppgifter behandlas eller ej. Kommunen är även skyldig att på begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter.

Modersmålsundervisning

Om en eller båda av elevernas vårdnadshavare har ett annat språk än svenska som modersmål och språket utgör dagligt umgängesspråk för eleven, ska eleven få undervisning i detta språk om eleven har grundläggande kunskaper i språket och önskar få sådan undervisning.

Kommunen är skyldig att anordna undervisning om minst fem elever önskar undervisning i språket. Gäller det samiska, finska, meänkieli, romani, chib eller jiddisch är kommunen skyldig att anordna modersmålsundervisning även om antalet elever är färre än fem.

I Nora samordnas modersmålsundervisningen mellan skolorna. Kontakta rektorn på skolan för mer information.

Mobbning trygghet och säkerhet

Verksamheten i skolan ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar.

Varje skola har en grupp bland personalen som arbetar med mobbningsfrågor. De kallas trygghetsgrupp eller antimobbningsteam.
Kommunen har också en handlingsplan för trygghet och studiero i förskola och skola.
De metoder som utbildning- och barnomsorgsverksamheterna i Nora använder när det gäller arbete mot mobbning och kränkande särhandling finns beskrivet i respektive enhets likabehandlingsplan.

Informationsägare: Bildningsförvaltningen
Sidan uppdaterad: