• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Resor och inneboende

Skolskjuts, elevresor, skolresor och inackordering

Läs mer om skjuts och resor

Skolskjuts

Kommunen är skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts i grundskola, anpassad grundskola och anpassad gymnasieskola, med vissa undantag.
Vid beslut ska hänsyn tas till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet. Kommunen ska besluta om vilka avståndsregler som ska gälla.

Elevresor

Med elevresor avses gymnasieelevernas resor mellan bostad och skola. Kommunen är inte skyldig att anordna sådana resor utan endast ett ansvar för resekostnaderna upp till ett visst belopp som inte behöver överstiga 1/30 av basbeloppet.

Skolresor

Skolresor är något som anordnas av skolorna tillsammans med eleverna. Det kan gälla ett studiebesök eller en annan skolrelaterad utflykt. Kommunen har beslutat om regler hur dessa ska gå till.

Inackordering

Till gymnasieelever som behöver inackordering till följd av skolgång på annan ort än hemorten lämnar kommunen ett ekonomiskt stöd, inackorderingsbidrag. Sker skolgången på en fristående gymnasieskola ska bidraget sökas hos Centrala studiestödsnämnden, CSN.

Informationsägare: Bildningsförvaltningen
Sidan uppdaterad: