• A-Ö
 • Om webbplatsen
 • Huvudmeny

Barn- och skolbarnsomsorg

Barn 1-5 år erbjuds förskola.
Barn 6-13 år erbjuds skolbarnsomsorg på fritidshem.

Erbjudande

 • Barn som är tolv månader och äldre har rätt till plats i förskoleverksamhet (tills de börjar förskoleklass) när föräldrarna arbetar eller studerar.
 • Barn till arbetssökande och föräldralediga har rätt till plats i förskolan, 15 timmar per vecka. Tider och dagar kan variera beroende på vilken förskola ditt barn går på. Utökad tid kan erbjudas om särskilda skäl finns.
 • Alla 3–5-åringar har rätt till kostnadsfri allmän förskola från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år, 525 timmar per år.
 • Förskolans uppgift, enligt skollagen, är att bedriva pedagogisk verksamhet. Läroplanen för förskolan (Lpfö18) anger att förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande.
 • Barn från 6 år erbjuds plats i fritidshem t.o.m. vårterminen det år barnet fyller 13 år.

Undantag från åldersindelningen kan göras om det finns särskilda skäl. Målet är att erbjuda den för barnet lämpligaste verksamheten, oavsett ålder.
Barnomsorgen bedrivs i kommunala enheter. Familjer som bor i Nora kan också söka barnomsorg hos annan kommun eller enskilda utförare.

Förskolor och skolbarnomsorg erbjuds mellan 05:30 och 18:30. Öppettiderna på den enskilda förskolan eller fritidshemmet kan variera utifrån aktuellt behov.

Blankett för ansökan om barnomsorg Öppnas i nytt fönster.
Blankett för inkomstanmälan Öppnas i nytt fönster.

Syselsättningsintyg vårdnadshavare

Vårdnadshavare som har barn som är placerat mer än 15 timmar per vecka i inom förskolan kommer från 1 januari 2024 behöva lämna in sysselsättningsintyg.

Intyget styrker att barnets placeringstider stämmer överens med vårdnadshavarens arbetstider eller studietider.

Du ska alltid lämna ett sysselsättningsintyg när du sökt och blivit erbjuden plats för ditt barn om tiden är mer än 15 timmar per vecka. Intyget ska lämnas i god tid innan placeringsstart, helst ett par veckor innan.

Båda vårdnadshavarna ska lämna in sysselsättningsintyg.

Nora kommuns barn- och skolbarnsomsorg

 • Förskoleverksamhet för barn 1-5 år bedrivs i anpassade lokaler. Här ingår även allmän förskola för 3-5 åringar, som erbjuds fr o m höstterminen det år barnet fyller 3 år.
 • Skolbarnomsorg för barn 6-13 år Fritidshem är riktad till skolbarn 6 år t o m vårterminen det år barnet fyller 13 år vars föräldrar arbetar eller studerar. Fritidshemmet brukar finnas på närliggande grundskola och samordnas med förskoleklass och grundskolans skolår 1-6.

 

Vem kan få barnomsorg?

Barn i åldern 1–5 år kan få barnomsorg i förskolan. Barn i åldern 6–13 år kan få barnomsorg i fritidshem om föräldrarna arbetar, studerar eller om barnet av särskilt utredda skäl har behov av skolbarnomsorg.

 • Barn som av sociala, fysiska eller andra skäl behöver särskilt stöd för sin utveckling kan få barnomsorg efter en utredning som även ska fastställa stödinsatsens omfattning. Ansökan görs på särskild blankett.
 • Finns tillsynsbehov i förskolan med hänsyn till arbete/studier + restid som understiger 15 timmar/vecka har man rätt till 15 timmars vistelsetid.
 • Om lämning, p.g.a. arbete/studier + restid, sammanfaller med förskolans lunchtid kan barnet lämnas precis före lunch.
 • Barnet kan, efter ansökan, beviljas tid 4 timmar dagen innan förälders/vårdnadshavares första nattskift. Med nattskift menas att man arbetar natt eller del av natt 24.00-06.00.

Barn i åldern 1–5 år, vars förälder är arbetslös eller föräldraledig för vård av annat barn, har rätt att få plats inom förskola 15 timmar per vecka.

Avgiftsfri allmän förskola erbjuds alla 3–5 åringar från och med höstterminen det år barnet fyller 3 år.

Med tillsynsbehov/tillsynstid avses föräldrarnas arbets- och/eller studietid samt restid.

Den vårdnadshavare som ansöker om plats blir platsinnehavare. Föräldrar som inte har gemensamt hushåll, men gemensam vårdnad, ska båda vara platsinnehavare om båda nyttjar barnomsorg. Barnet har en plats men föräldrarna kan räknas som separata hushåll och få var sin räkning.
Om Skatteverket har beviljat dig skyddad adress eller skydd av identitet måste du informera om detta när du ansöker om barnomsorg.

Kan man tillgodoräkna sig vistelsetid?

Du kan inte tillgodoräkna dig tid om barnet till exempel är ledigt, sjukt, har läkartid eller om studiedagar/röda dagar infaller måndag till fredag. Om du vid något tillfälle behöver en annan tid är det upp till rektor att bevilja ändringen.

Så fungerar barnomsorgskön

När du anmäler ditt barn till barnomsorg får barnet ett ködatum. Ködatumet är det samma som anmälningsdatum men kan aldrig vara tidigare än 6 månader före önskat placeringsdatum.

Köerna för nyintagning och omplacering i förskolan är uppdelade i olika köer. På så sätt säkerställs att kommunen kan erbjuda förskoleplats senast inom fyra månader efter att ansökan kommit in.
Kön för nyintagning prioriteras. Men kön för omplacering hanteras också aktivt.

Erbjudande om plats

När erbjudande om plats sker skickas ett placeringserbjudande med post. Erbjudandet ska besvaras inom 14 dagar med svar om platsen accepteras eller ej. Besvaras inte erbjudandet går platsen vidare till nästa barn i kön. Om plats i önskad förskola ej kan erbjudas sker en dialog om alternativ. Tackar du nej till erbjuden plats hamnar barnet sist i kön med nytt ködatum den dagen du tackat nej.

Inskolning

Inskolningstidens längd bestäms av föräldrar och personal i samråd. Barnomsorgsavgift betalas från första inskolningsdagen.

Närvarotid - schema

För att förskolan/fritidshemmet ska kunna planera en bra verksamhet ska barnets närvarotid registreras i form av ett schema. Schemat för Fritids läggs in i skolans digitala system SchoolSoft Länk till annan webbplats.. Förskolan använder appen Tyra som du hämtar på samma sätt som andra appar. Schema ska registreras i Tyra senast 14 dagar i förväg. Förändrad närvarotid ska anmälas snarast via telefon. Schemaändringen kan tidigast påverka debiteringen från och med det datum som ändringen inkom till förvaltningen. Vid förändrad närvarotid av akut karaktär får överenskommelse ske med personalen på den aktuella förskolan eller fritidshemmet. Närvarotiden får inte ändras för att tillfälligt komma i åtnjutande av avgiftsfri plats. Vid förälders sjukskrivning/havandeskapspenning gäller den närvarotid barnet hade före sjukskrivningen/havandeskapspenningen.

Arbetslöshet och föräldraledighet

Förälder som har barnomsorg och önskar erhålla plats 15 timmar/vecka vid föräldraledighet och arbetslöshet ska registrera ett nytt schema. Förälder som har barnomsorg 15 timmar/vecka ska vid återgång till arbete/studier anmäla nytt schema.

Vid studier

Vid studier som pågår mer än ett läsår löper placeringen på även under sommarlovet. Om du är studieledig är barnet ledigt men om du har arbete under sommaren följer vistelsetiden din arbetstid plus restid. Avslutas studierna i och med terminsslut och arbetslöshet påbörjas, se regler vid arbetslöshet, ovan.

Uppsägning av plats

Uppsägningstiden är en månad och avgift tas ut under uppsägningen oavsett om barnet nyttjar platsen eller inte. Platsen får inte sägas upp för att sedan tas i bruk igen inom 90 dagar. Vid uppehåll mindre än 90 dagar uttas en avgift som om det varit en sammanhängande period. Sägs platsen upp måste ny ansökan om barnomsorg göras om nytt behov av omsorg uppstår. Avgift tas ut under uppsägningstiden även vid byte mellan kommunal och enskild barnomsorg oavsett vem som administrerar avgiften. Blankett för uppsägning Öppnas i nytt fönster..

Informationsägare: Bildningsförvaltningen
Sidan uppdaterad: