• A-Ö
  • Om webbplatsen
  • Huvudmeny

Klagomålshantering skola och förskola

Enligt skollagen har du möjlighet att lämna im klagomål gällande utbildning.

Rutin och process

Så här gör du för att lämna synpunkter eller klagomål på verksamheten i kommunal eller enskild förskola och kommunal skola. Du som har barn i friskola vänder dig direkt till din skola.

Nora kommun vill att alla barn i förskola och elever i grundskola, anpassad grundskola, gymnasium samt vuxenutbildning känner trygghet och har en så bra lärmiljö som möjligt.

Om det inte fungerar på ett sätt som du är nöjd med kan du ge synpunkter eller lämna klagomål.

Ett klagomål beskrivs vara en yttring av missnöje, medan en synpunkt beskrivs vara en åsikt.

Hur du går tillväga beskrivs stegvis i tabellen

Du börjar alltid med steg 1. Om frågan inte kan lösas går du vidare till nästa steg.

Så här gör du stegvis

Steg

Så här gör du

Så här hanteras klagomålet

Steg 1
Tala med pedagogen/läraren för ditt barns förskola/skola

Tala med den pedagog/lärare som är ansvarig för dig/ditt barns trygghet och måluppfyllelse.

Förhoppningsvis hittas en gemensam lösning. Pedagogen dokumenterar det ni har talat om.

Steg 2
Tala med rektorn för ditt barns förskola/skola

Är du inte nöjd med hanteringen i steg 1 kan du vända dig till rektorn för ditt barns förskola/skola.

Rektor utreder frågan med berörd personal/barn. Vid behov ordnas ett möte mellan er, där även stödpersonal kan delta. Mötet dokumenteras.

Steg 3
Lämna klagomål till skolchef och huvudman

Om du har vänt dig till både pedagog/lärare och till rektor i steg 1 och 2 utan att frågan fått en lösning kan du vända dig till skolchef. Använd e-tjänsten blankett Klagomål/Synpunkter på förskola/skola i Nora kommuns E-portal.

Du får återkoppling via mejl när ditt ärende registreras. Skolchefen utreder och analyserar ärendet, ärendet dokumenteras och delges huvudman och återkoppling kring resultat och åtgärder sker till dig som anmält ärendet inom 2 veckor.

Steg 4
Anmäl till Skolinspektionen

Om du fortfarande inte upplever att dina frågor har kunnat lösas kan du vända dig till Skolinspektionen.

Hur Skolinspektionen hanterar din anmälan läser du på Skolinspektionens webbplats.

Klagomålshanteringen utgör en viktig del av det systematiska kvalitetsarbetet. Klagomål utgör en värdefull källa till information för huvudmannen i arbetet med att identifiera utvecklingsområden.
I syfte att utveckla och förbättra verksamheterna är det angeläget att klagomål framförs till den det berör. Lämpligen sker det genom ett samtal mellan berörda i nära anslutning till den händelse som lett till att klagomål framförs.

Sammanställningar och analyser av klagomål som lämnats av vårdnadshavare samt barn och elever ingår i uppföljningen av förskolan och skolan.

Gällande bestämmelser

Huvudmannens ansvar för att hantera klagomål gällande utbildningen regleras i skollagen
(4 kapitlet. 7–8 §§ skollagen 2010:800). Enligt skollagen ska alla huvudmän ha rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen, och lämna information om sina rutiner på ett lämpligt sätt. Huvudmannen ska vidare se till att nödvändiga åtgärder vidtas om det genom uppföljning, klagomål eller på annat sätt framkommer att det finns brister i verksamheten.

Informationsägare: Bildningsförvaltningen
Sidan uppdaterad: